Iomairt Choimhearsnachd Ùr ann an Ìle is Diùra

The first part of this post is in Gaelic, on special request by Lynn MacDonald, the newly appointed local officer for Islay and Jura. Lynn is also present on the Islay show tomorrow in the 'Guth Gaidhlig Ile' Tent. For the English translation follow the Continue reading link

Tha Ìle is Diùra air ùr ainmeachadh mar sgìre `Iomairt Ghàidhlig’ leis a’bhuidhinn leasachaidh, Comunn na Gàidhlig. Tha seachd Iomairtean Gàidhlig air an ainmeachadh air feadh na dùthcha, ‘s iad ag amas air fàs a thoirt air àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig agus cothroman a leudachadh gus Gàidhlig a chleachdadh. Chaidh Lynn NicDhòmhnaill fhastadh na h-Oifigear Cànain airson Iomairt Ghàidhlig Ìle is Dhiùra. Tha Lynn ag ionnsachadh Gàidhlig, agus bidh cuid eòlach oirre tro a clasaichean Alexander Technique agus a h-obair leis an RSAMD. Chuala coinneamh Co-Roinn Ghàidhlig Ìle, Dhiùra is Cholbhasa aithris mun Iomairt bho Mhanaidsear Leasachaidh ChNAG, Dòmhnall Morris, agus chaidh aontachadh gur e an Co-Roinn a bhios na bhuidheann-stiùiridh air Iomairt Ghàidhlig Ìle is Dhiùra. Bu choir gum faic seo caochladh bhuidhnean agus daoine le ùidh sa Ghàidhlig a’tighinn còmhla. ‘Se Fergus Muir an neach-cathrach, Iseabail Nic an t-Sagairt Rùnaire agus Eion Brown Ionmhasair agus bidh a’ bhuidheann ag obair còmhla ri Lynn gus prìomhachasan na sgìre a chomharrachadh. Airson barrachd fiosrachaidh mun Iomairt, cuiribh fòn gu Lynn aig Ionad Chaluim Chille Ìle air 01496 810818 neo post-dealain gu lynn@cnag.org.uk. Seallaibh a mach air ar son aig an Fhèill air 12mh Lùnastal! Continue reading

Islay and Jura have been selected as one of seven areas in Scotland for Comunn na Gàidhlig’s Iomairtean Cànain. These community language initiatives are designed to help increase the number of Gaelic speakers and the opportunities to use Gaelic in school, home, business and leisure activities. Lynn MacDonald has been appointed local officer for Islay and Jura – she is an enthusiastic Gaelic learner who some of you may know through her Alexander Technique classes and work with the RSAMD. Following an excellent presentation by Dòmhnall Morris, CnaG’s Development Manager, at the last meeting of the recently reformed Co-Roinn Ìle, Dhìura is Cholbhasa it was decided that this group would form the Steering Group for the Iomairt and will see several organisations and individuals with an interest in Gaelic development working together on new and existing projects. The group will work together with Lynn to establish priorities for the next few months with Fergus Muir as Chair, Iseabail Mactaggart Secretary and Eion Brown Treasurer. Anyone interested in the new Iomairt can contact Lynn at ICCI, phone 810818, or email lynn@cnag.org.uk. Look out for us at the Islay Show on 12 August!


Tag: gaelic icci