Gaelic Digital Service - MG Alba Viewers Panel

Annette Kerr from the Lèirsinn Research Centre sent me an email this afternoon to invite people to take part in a viewers panel for the new Gaelic channel being launched in September. Below you can find the information Annette sent me.

MG Alba Viewers' panel. Have your say on the new Gaelic channel: With the new Gaelic Digital Service (MG ALBA) starting in September, it is essential to give the Gaelic-speaking community of Scotland an opportunity to rate and to voice their opinions of the programmes broadcast on the new channel. Anyone aged over 16, resident in Scotland with at least some ability in Gaelic and access to digital television is invited to join the viewers panel. Taking part would involve completing an on-line weekly 'viewing diary' by rating any programmes viewed. Regular contributors will be entered into a £100 prize draw every month.

For more information on how to take part in the viewers panel please in the first instance e-mail us at leirsinn@smo.uhi.ac.uk. We are looking forward to finding out what YOU think of the new Gaelic Digital Service. Continue reading.....

MG Alba: Pannal Luchd-Coimhead. Thoir seachad do bheachd air an t-sianail ùr Gàidhlig: Leis an t-Seirbheis Didseatach Gàidhlig ùr (MG ALBA) ga chur air bhog anns an t-Sultain, tha e riatanach gum bi cothrom aig coimhearsnachd Ghàidhlig na dùthcha breith is beachd a thoirt air an stuth a thèid a chraoladh air an t-sianail ùr. Tha sinn a’ toirt cuireadh do neach sam bith a tha fuireach ann an Alba, a tha nas sine na sia bliadhna deug agus aig a bheil ìre de fhileantachd ann an Gàidhlig a bhith air Pannal de luchd-coimhead telebhisein. Mar phàirt den phannal bidh e an urra ri gach neach am beachdan mu phrògraman a lìbhrigeadh tro leabhar-latha air-loidhne gach seachdain. Thèid ainmeanan luchd compàirt cunabhalach a chur air adhart gach mìos airson cothrom fhaighinn air duais luach £100.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu obair a’ phannail cuiribh post-dealain gu leirsinn@smo.uhi.ac.uk. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri na beachdan agaibh-se mun t-Seirbheis ùr.

Tag: gaelic mg alba television

Comments are closed